Tatimet fillojnë “hetimin” për shërbimet mjekësore; ja infot e detajuara që u kërkojnë

Bizneseve të shërbimeve mjekësore  u ka shkuar ditët e fundit një formular nga tatimet, ku u kërkohet të deklarojnë të dhëna të detajuara lidhur me aktivitetin e tyre.

Ky formular iu është dërguar në kuadër të aksionit kundër informalitetit, teksa dentistëve, klinikave mjekësore e estetike, laboratorëve të analizave u është dhënë mundësia të vetëkorrigjojnë deklarimet për vitin 2015 dhe në vijim, përndryshe administrata do të fillojë kontrollet e thelluara për detyrime tatimore dhe kontribute të sigurimeve shoqërore, të  cilat do të shoqërohen me gjoba.

Aplikimi i Sistemit të Menaxhimit të Riskut në proceset analitike dhe të raportimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, ka evidentuar shërbimet mjekësore si një ndër sektorët më të ekspozuar ndaj riskut tatimor.

Bizneset e shërbimeve mjekësore kanë rezultuar me një nivel të lartë evazioni, sipas analizës së riskut të kryer nga tatimet. Klinika mjekësore e estetike, ku klientët mbajnë radhë gjatë gjithë ditës, rezultojnë vetëm me një të punësuar të deklaruar apo deklarojnë xhiro minimale. Edhe mosdhënia e faturave është një dukuri e zakonshme në klinikat dentare, estetike, e ato mjekësore, ndërsa mjekët rezultojnë që paguhen me paga qesharake prej 25 mijë lekësh.

Në formularin që bizneset duhet të plotësojnë u kërkohen të dhëna mbi pajisjet që kanë në dispozicion (si p.sh numri i poltronave për dentistët), numrin e të punësuare dhe pagat mujore, një analizë të kostove fikse dhe të ardhurat.

Më pas, inspektori i kontrollit, nga analiza e kostove që vetë tatimpaguesi  deklaroi gjatë kryerjes së intervistës, të cilat i provoi dhe me dokumente justifikues dhe krahasimi i tyre me të ardhurat e deklaruara në organet tatimore për vitin 2016, arrin në konkluzione për fitimin apo humbjen e vitit.

Nëse Tatimpaguesi justifikon të ardhurat e deklaruara  klasifikohet si Tatimpagues pa rrisk për deklarimet e tij për vitin 2016.  Nëse tatimpaguesi ka deklaruar më pak të ardhura  dhe klasifikohet si Tatimpagues me  risk të lartë,  është i nevojshëm ushtrimi i një kontrolli të plotë tek ky tatimpagues.

Burime nga tatimet pohojnë se ka një nëndeklarim të skajshëm të xhiros nga klinikat mjekësore e laboratorike dhe shërbimet dentare, ndërsa dhe pagat janë qesharake. Përmes mundësisë së vetëkorrigjimit, këtyre biznese po u jepet mundësia që të deklarojnë aktivitetin real dhe të paguajnë tatimin e munguar.

Vetëkorrigjimi

Në një shkresë të mëparshme drejtuar bizneseve të këtij sektori, administrata tatimore i bën me dije se ata kanë mundësinë të zgjedhin për të mos u kontrolluar nëse korrigjoni deklarimet tuaja për 2015 dhe në vijim, brenda datës 31 janar 2017, si më poshtë:

-duke korrigjuar në rritje deklaratën tuaj të tatimit tuaj të thjeshtuar mbi fitimin për 2015-ën

-duke korrigjuar listë pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për muajin  dhjetor 2015 dhe çdo muaj tjetër në vijim duke rritur numrin e punonjësve dhe pagën mbi të cilën llogariten kontributet dhe tatimi mbi pagat

Ju do të keni mundësinë të përjashtoheni nga një kontroll i thelluar dhe nuk do t’ju gjenerohen gjoba nëse do t’i korrigjoni gjobat tuaja.

Nëse zgjidhni të mos kryeni këto korrigjime, brenda datës 31 janar 2017, Administrata Tatimore do të fillojë ushtrimin e kontrollit të thelluar në vend, nga i cili mund të rezultojnë detyrimet tatimore si dhe kontribute të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësorë shtesë, të cilat shoqërohen kurdoherë me gjoba dhe interesa sipas legjislacionit në fuqi”, përfundon shkresa e tatimeve.

monitor_formulari